Doel van de coaching is:

Het werken aan de realisatie van deze doelen is een creatief en motiverend proces dat energie van u vraagt maar u ook veel oplevert. Voor het bereiken van uw doelen hebt u met uw coach een traject afgesproken. De persoonlijke doelen kunnen tijdens tussenevaluaties worden aangescherpt of bijgesteld. Vooraleer met de uitvoering van dit traject van start te gaan spreken wij een wederzijdse werkrelatie af op basis van gelijkwaardigheid.

Van uw coach kunt u verwachten:

Deskundige begeleiding en ondersteuning bij uw ontwikkeling;
dit betekent dat u in elk stadium van het traject kunt rekenen op adequate
ondersteuning; waar nodig kunnen in overleg met u andere deskundigen worden
ingeschakeld;
Te allen tijde een vertrouwelijke behandeling gegarandeerd;
dit betekent dat geen enkele informatie aan derden gegeven wordt tenzij na uw
goedkeuring; wel houdt uw coach zich het recht voor collegiaal overleg te hebben inhet kader van de eigen ontwikkeling (intervisie & supervisie); dit overleg vindt
evenwel geanonimiseerd en niet buiten uw medeweten plaats.
Het welslagen van uw ontwikkelingstraject is in hoge mate afhankelijk van uw eigen
inzet. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen ontwikkeling;

Uw coach verwacht van u:
Dat u actief en open meewerkt in het coachingproces:
dit betekent dat u in alle openheid de gesprekken houdt met uw coach; dat u geen
informatie achterhoudt en geen dubbele agenda hanteert; dat u zich houdt aan de
afspraken die u met uw coach maakt.

Aanvang coaching
Het eerste gesprek vindt plaats op een overeengekomen datum en uur.

Duur, tijd en plaats van de sessies
Een sessie voor Personal Coaching duurt 1 uur .
De coachingsessies worden gehouden bij de coach op kantoor, Rijselstraat 131,
8900 Ieper . Een enkele keer spreken we een andere locatie af, bijvoorbeeld voor huisbezoek of schoolbezoek.

Afspraken nakomen
Van u wordt verwacht dat u gemaakte afspraken nakomt. Mocht dit onverhoopt echt
niet lukken, dan dient u uiterlijk 1 werkdag (24 uur) voor de afspraak ons hiervan te
berichten en een nieuwe afspraak te maken. Binnen deze termijn bent u gehouden
het honorarium voor de gemiste sessie te voldoen.

Honorarium
Het honorarium bedraagt € 50 per sessie, inclusief voorbereiding &
verslaglegging. Bij een huis bezoek of schoolbezoek bedraagt dit € 60 .

Wijze van betalen
De sessies worden bij aanvang cash betaald aan de coach.